Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.85 MB
2022-02-10 14:54:51
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
418
511
Rövid leírás | Teljes leírás (219.06 KB)

Cím: Szines mozaik Nagy-Kanizsa történetéből
Szerző: Halis István (1855-1927)
Szerz. közl.: írta Halis István
Kiadás: Nagy-Kanizsa : Wajdits József, 1893
ETO jelzet: 943.912.1Nagykanizsa
Tárgyszó: Nagykanizsa
Szakjelzet: 943.9
Cutter: H 22
Oldalszám: 140 p.

A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

színes mozaik
NAGY-KANIZSA TÖRTÉNETÉBŐL.
IRTA
HALIS ISTVÁN.
NAGY-KANIZSA,
IFJ. WAJD1TS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBÓL 1893.
Forrásaim:
1. Nagy-Kanizsa város levelestára.
2. Magánosok kezein levő okiratok.
3. Babochay József mult századbeli történeti feljegyzései.
4. Eletbenlevők visszaemlékezései.
Ezeken kivül adatokat felhasználtam kisebb mértékben a következő munkákból:
a) Wunderbahrer Adlers-Schwung oder fernerc Ge-schichts-Fortsetzung Ortelii Redivivi.
b) Die neue eröffnete Ottomanische Pforte.
c) Zrínyi Miklós: előterjesztése I. Lipót császárhoz Kanizsa ostromáról.
d) Fejzi: „Gazavati Teriaki Haszan pasa der Kanizsa" -— török kézirat. (Ismertette Vámbéri Ármin.)
e) Gyöngyösi István: Ajánló-Levél Charicliához.
f) Bátorfi Lajos: Adatok Zalamegye történetéhez.
g) Nóvák Mihály: Zalavármegye a szabadságharczban.
h) Pesti Hírlap 1848. évi folyama.
A képeket rajzolta Róth Miksa.
i
Nyári éjjel.
Ipjfél körül jár az idő. A világmindenségben szikrázó -S\'' kicsi lámpások gyanánt fénylenek a nagy égitestek. Olyan meleg augusztusi éjszaka, van, milyen valahol Szevilla táján szokott lenni. S mivel a kánikula forrósága a nappalhoz képest enyhült valamicskét, tehát az enyhébb levegőt sietnek felhasználni: „alusznak minden állatok."
Fűvel benőtt csöndes udvaromban ketten vagyunk Róth Maximilánnal, ki a könyvecske képeit rajzolta.
Művész vér: czigány vér. Mire a nagy melegben jóleső lustálkodás közben eszmélkedem: akkorra társam átöltözött apródruhába, egy rozoga gitárt szőrit szivéhez, (komédiás-trupptól szerzett requisitumok) — és énekelget hozzádülve az udvaron vadontermett eczetfák egyikéhez.
Hallom, hogyan belepönget a húrba és férfias hangján, érzelgősen, mint valami lovagkorból megmaradóit trubadur, énekeli;
— 6
_ 7 —
A gitározó piktor néha fölveszi szivarját és nagyokat füstöl. A szivartüz fényénél látjuk, hogy menekülnek a füsttől a szúnyogok százai, melyek vérünket szívják a sötétben.
Én pedig hanyattfekszem a fűben. Nézegetem, hogy az eczetfák silány koronája miképen föd el egy-egy darabot a csillagos menny-égből. Eközben elmélázok.
Isten a megmondhatója, hogyan, — egyszerre csak lelki szemeim előtt áll Várady Józsi; szinte hallom, hogyan énekli merengő alt-hangján:
Fölverem a sarkantyúmat, Már én innen elmegyek; Szőke leány, édes leány A jó Isten áldjon megl Adjon az ég oly szeretöt A ki téged el is vesz: Mert mire én házasodom, Isten tudja mikor leszi
Nini! hiszen ezt a nótát akkor énekelte Várady (még pedig kétszázszor egymásután) mikor Kanizsáról elvitték az iüeték-szabási hivatalt és a távozó tisztviselők bucsu-lakomát tartottak.
Eszembejut minő pompás gyerekek voltak azok a tisztviselők. Mintha most is látnám a mosolygó főnököt Halvax Mátyást; hallom hogyan kiáltja Biber Jóska ebédlő társaságom kis gazdája: „Csak az a mienk, a mit lenye-lürik, — tehát együnk!" Szemeim előtt gusztál huszonegyet a fekete ragyogószemü Szentgyörgyi Dezső. Várady Józsinak barátságos arcza mellett sorban megjelennek szemeim előtt.
Igaz.án kár, hogy elvitték őket Kanizsáról. Bennök megszerettem sl finánezokat.
— 8 —
Miért is mentek el ezek Kanizsáról?
Egykor egy uj miniszterünk nagyot akart csinálni: megalkotta az illetékszabási hivatalt a régi adóhivatalokból. Ekkor Kanizsa is kapott ilyen uj hivatalt.
A tisztviselők átvették az uj hivatalt óriási r...